ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายนี้ใช้กับเว็บไซต์และโดเมนนี้ ไม่ได้บังคับใช้กับเว็บไซต์และโดเมนของบริษัท ZEISS ซึ่งได้มีการแก้ไขข้อมูลทางกฎหมายเนื่องจากกฎหมายในประเทศ เป็นต้น ดังนั้น โปรดศึกษาประกาศทางกฎหมายของเว็บไซต์ ZEISS ทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมหรือโปรแกรมที่คุณใช้งาน

ในบางกรณี เว็บไซต์ ZEISS ยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท ZEISS ซึ่งประกาศทางกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้

ข้อมูลที่เผยแพร่ภายใต้โดเมน ZEISS อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้โฆษณาหรือให้บริการในประเทศของคุณ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า ZEISS ตั้งใจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ในประเทศของคุณในภายหลัง หากจำเป็น คุณสามารถติดต่อองค์กรด้านการขายประจำภูมิภาคของเรา ซึ่งพวกเขายินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้แก่คุณ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายที่มีผลผูกพัน

หากมีการเสนอซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดฟรี ZEISS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ ผู้ใช้จะรับความเสี่ยงจากการดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์แต่เพียงผู้เดียว และทางบริษัทไม่ต้องรับผิดหรือรับประกันใดๆ ยกเว้นในกรณีที่มีความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ZEISS เอง

เรามีการกล่าวถึงและมอบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในหลายๆ แห่ง เราทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ถึงความจริงจังของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ZEISS จะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องนี้

ZEISS ถือและสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาและเค้าโครงของเว็บไซต์ ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราและแบรนด์ของเรานั้นได้รับการคุ้มครอง ข้อความ รูปภาพ และกราฟิกบนเว็บไซต์ของเราและการออกแบบ ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวและซอฟต์แวร์ล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองอื่นๆ ห้ามทำซ้ำ ทำสำเนา หรือเล่นทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ZEISS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือปิดเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แม้จะมีการรวบรวมเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างระมัดระวังก็ตาม แต่เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง แม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือการเข้าถึงเนื้อหาโดยไม่มีการหยุดชะงัก ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ให้ไว้ และจะทำเมื่อใดก็ได้


© Carl Zeiss AG – แก้ไขล่าสุด: เมษายน 2016